Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*

Bạn đang xem: Tìm bội chung nhỏ nhất của 30 và 45

*
*
*
*

*
*
*
*

Xem thêm: Đại Học Phí Kiến Trúc Đà Nẵng 2020, Học Phí Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng (Dau) Năm 2022

Chúng tôi mang đến là bạn đã viết:

bcnn(30,45,75,90)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


1. Tìm những thừa số nhân tố của 30

*

Sơ vật dụng cây của những thừa số nhân tố của 30: 2, 3 với 5

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: