Có thể nói thì lúc này đơn là trong những ngữ pháp căn bạn dạng nhất trong giờ đồng hồ anh. Nó được thực hiện rất thịnh hành trong văn phạm tiếng anh. Cũng chính vì sự quan trọng cũng như tầm đặc trưng của thì hiện tại đơn đề nghị dechehoisinh.vn sẽ tổng hợp các kiến thức quan trọng nhất giúp các bạn cũng có thể hiểu rõ cấu tạo ngữ pháp này. Hy vọng nội dung bài viết này rất có thể giúp ích cho những bạn.

Bạn đang xem: Thì hiện tại đơn và cách dùng

1. Định nghĩa thì bây giờ đơn

Thì bây giờ đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là một trong những thì trong giờ đồng hồ Anh hiện đại. Thì này miêu tả một hành động chung chung, tổng thể lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh FREE

2. Cách sử dụng thì hiện tại đơn

Cách dùng thì bây giờ đơnVí dụ về thì lúc này đơn
Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành động lặp đi tái diễn trong hiện tạiI usually go lớn bed at 11 p.m. (Tôi thường xuyên đi ngủ vào lúc 11 giờ)

We go lớn work every day. (Tôi đi làm việc mỗi ngày)

My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn luôn thức dậy sớm.)

Chân lý, sự thật hiển nhiênThe sun rises in the East và sets in the West. (Mặt trời mọc làm việc phía đông và lặn sống phía Tây)

The earth moves around the Sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)

Sự việc xẩy ra trong tương lai. Giải pháp này thường áp dụng để nói về thời hạn biểu, chương trình hoặc planer đã được thắt chặt và cố định theo thời gian biểu.The plane takes off at 3 p.m. This afternoon. (Chiếc máy bay hạ cánh lúc 3h chiều nay)

The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành lúc 8 giờ phát sáng mai.)

Sử dụng vào câu điều kiện loại 1:What will you vị if you fail your exam? (Bạn sẽ làm những gì nếu các bạn trượt kỳ thi này?)
Sử dụng trong một số trong những cấu trúc khácWe will wait, until she comes. (Chúng tôi đang đợi cho tới khi cô ấy tới)

3. Học toàn bộ các thì giờ Anh

Thì bây giờ đơn là trong những thì cơ bạn dạng được thực hiện nhiều tuyệt nhất trong tiếng Anh. Học tập tiếng Anh quan trọng nhất là việc sử dụng thành thành thục được những thì lúc nghe đến Nói Đọc Viết. Nếu như khách hàng ở hà nội và mong học lại tổng thể các loài kiến thức căn cơ tiếng Anh về ngữ pháp với từ vựng kết phù hợp với luyện tập Nghe Nói trong 3 tháng thì chúng ta cũng có thể tham khảo lộ trình huấn luyện Tiếng Anh cho những người mới ban đầu của Anh Ngữ Jaxtina tại đây

*

4. Công thức thì hiện tại đơn

Thể

Động từ bỏ “tobe”

Động tự “thường”

Khẳng định

S + am/are/is + ……

Ex:

I + am;

We, You, They + are He, She, It + is

Ex: I am a student. (Tôi là 1 trong sinh viên.)

S + V(e/es) + ……I ,We, You, They + V (nguyên thể)

He, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays soccer. (Anh ấy tiếp tục chơi láng đá)

Phủ định

S + am/are/is + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

Ex: I am not a student. (Tôi ko phải là một trong sinh viên.)

S + do/ does + not + V(ng.thể) do not = don’t

does not = doesn’t

Ex: He doesn’t often play soccer. (Anh ấy không liên tiếp chơi trơn đá)

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn) 

Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ….?

A:Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Ex: Are you a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi tất cả từ để hỏi)

Wh + am/ are/ is (not) + S + ….?

Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A:Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Ex: Does he play soccer?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)

Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

Ex: Where vì you come from? (Bạn đến từ đâu?)

Lưu ý

Cách thêm s/es:– Thêm s vào đằng sau phần lớn các đụng từ: want-wants; work-works;…– Thêm es vào các động từ ngừng bằng ch, sh, x, s: watch-watches;miss-misses; wash-washes; fix-fixes;…– vứt y với thêm ies vào sau các động từ xong bởi một phụ âm + y:study-studies;…– Động trường đoản cú bất quy tắc: Go-goes; do-does; have-has.Cách vạc âm phụ âm cuối s/es: Chú ý những phát âm phụ âm cuối này phải nhờ vào phiên âm quốc tế chứ không dựa vào cách viết.– /s/:Khi từ tất cả tận cùng là những phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/– /iz/:Khi từ bao gồm tận cùng là những âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là những chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)– /z/:Khi từ tất cả tận thuộc là nguyên âm và các phụ âm còn lại

5. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm)Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / nhị lần/ tía lần/ tứ lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Download Now: Trọn bộ tài liệu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh FREE

6. Bài Tập

Bài 1: Điền trợ động từ:

I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go to bed at midnight.

4. They……….do homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The cát ………. Lượt thích me.

Bài 2: chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a trắng coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary và Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going khổng lồ bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ………. On Saturday. He (have) ………. A new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I like Math & she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ vào ngoặc:

My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter and Mary (come) to lớn class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5 Viết lại câu trả chỉnh

Eg: They / wear suits khổng lồ work? =>Do they wear suits khổng lồ work?

she / not / sleep late at the weekends =>________

2. We / not / believe the Prime Minister =>________

3. You / understand the question? =>________

4. They / not / work late on Fridays =>________

5. David / want some coffee? =>________

6. She / have three daughters =>________

7. When / she / go to lớn her Chinese class? =>________

8. Why / I / have lớn clean up? =>_______

Bài 6: xong đoạn đối thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To lớn be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án:

Bài 1: Điền trợ động từ:

I don’t lượt thích tea.

Xem thêm: Những Kỳ Quan Đẹp Nhất Thế Giới, Top 12 Kỳ Quan Thiên Nhiên Đẹp Nhất Thế Giới

2.He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go to lớn bed at midnight.

4. They don’t vị homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The cát doesn’t like me

Bài 2: lựa chọn dạng đúng của từ

I catch/catches robbers. My dad is a driver.

2. He always wear/wears a trắng coat.

3. They never drink/drinks beer.

4. Lucy go/goes window shopping seven times a month.

5. She have/has a pen.

6. Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.

8. She teach/teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30

4. Peter doesn’t study (does not study) very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math and she likes Physics

7. My sister washes dishes every day.

8. They don’t have (do not have ) breakfast every morning.

Bài 4: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc và xong xuôi câu

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late? ( Does he stay up late sometimes? )

=> I always do the housework with my brother.

=> Peter and Mary never come to class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> vì chưng you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn

Bài 5 Viết lại câu trả chỉnh

=>She doesn’t sleep late at the weekends.

=>We don’t believe the Prime Minister.

=>Do you understand the question? They don’t work late on Fridays.

=>Does David want some coffee? She has three daughters.

=>When does she go lớn her Chinese class?

=>Why bởi I have lớn clean up?

Bài 6: xong xuôi đoạn đối thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail và big black eyes. Its name (be) is Kiki & it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To lớn be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like (doesn’t like) eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let (doesn’t let) the dog run on the road. He (often/ take) often takes Kiki khổng lồ a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.