Câu hỏi:

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình ion thu gọn trong các thí nghiệm sau:a) mang lại từ từ mang lại dư hỗn hợp NH3 vào dung dịch cất AgNO3.b) mang đến KHS vào dung dịch CuCl2.c) cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch H2SO4 1M, đun nóng nhẹ.d) mang đến từ từ dung dịch NaOH đến dư vào hỗn hợp hỗn hợp gồm HCl với AlCl3.

Bạn đang xem: Cucl2 + nahs → cus↓ + nacl + hcl

2. đến 37,2 gam hỗn hơp̣ X1 gồm R, FeO và CuO (R là kim loaị hóa tri ̣II, R(OH)2 ko lưỡng tính) vào 500 gam dung dic̣h HCl 14,6 % (dùng dư), thu đươc̣ dung dic̣h A1, chất rắn B1 chỉ cất một sắt kẽm kim loại nặng 9,6 gam và 6,72 lít H2 (ở đktc). Mang lại dung dic̣h A1 tác dụng với dung dịch KOH dư, thu đươc̣ kết tủa D. Nung D trong không khíđến khối lươṇg ko đổi thu đươc̣ 34 gam chất rắn E gồm nhì oxit. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Viết các phương trình bội phản ứng với tìm R.3. Viết phương trình phản ứng của axit salixilic lần lượt với: hỗn hợp NaOH; dung dịch NaHCO3; CH3OH, có mặt H2SO4 đặc, nóng (CH3CO)2O, có mặt H2SO4 đặc, nóng.4. X và Y là 2 axit cacboxylic 1-1 chức tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng (MX phản nghịch ứng tạo ra thành 58,529 lít tất cả hổn hợp khí K (ở 1270C với 1,2 atm) chỉ gồm khí CO2 cùng hơi nước. Tỉ khối của K đối với metan là 1,9906.a) khẳng định công thức phân tử, công thức kết cấu và gọi tên X, Y, Z. Biết rằng các chất này đều có mạch hở với không phân nhánh.b) Tính trọng lượng este sinh sản thành khi đun nhẹ hỗn hợp B như trên với một không nhiều H2SO4 đậm đặc làm xúc tác, biết rằng năng suất của phản bội ứng là 75% và những este sản xuất thành tất cả số mol bằng nhau.

Xem thêm: Top 5 Điện Thoại Samsung Chống Nước Tốt Nhất Năm, Top 3 Điện Thoại Samsung Chống Nước Tốt Nhất Năm


1,a) bao gồm kết tủa xám: Ag+ + NH3 + H2O → AgOH + NH4+

Sau kia kết tủa rã dần, tạo dung dịch trong suốt

AgOH + 2NH3 → + + OH

b) lộ diện kết tủa đen: Cu2+ + HS- → CuS + H+

c) Dung dịch bao gồm màu tiến thưởng và bao gồm khí không màu hóa nâu trong không khí bay ra

3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 3H2O, 2NO + O2 → NO2

d) thuở đầu chưa mở ra kết tủa, tiếp nối mới bao gồm kết tủa keo dán giấy trắng nếu nhỏ tuổi tiếp hỗn hợp NaOH mang đến dư vào thì kết tủa tan

OH- + H+ → H2O, Al3+ + 3OH- → Al(OH)3, Al(OH)3 +OH- → AlO2- + 2H2O

2,Cho X + HCl dư → H2, cần R là kim loaị đứng trước H

Vì axit dư, buộc phải R hết → B1: Cu →A1 không có CuCl2, Rắn E: RO và Fe2O3

R + 2HCl → RCl2 + H2 (1)

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O (2)

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O (3)

R + CuCl2 → RCl2 + Cu (4)

HCl + KOH → KCl + H2O (5)

RCl2 + 2KOH → R(OH)2 + 2KCl (6)

FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2 + 2KCl (7)

R(OH)2 → RO + H2O (8)

2Fe(OH)2 + ½ O2 → Fe2O3 + 2H2O (9)

Ta có: nCuO = nCuCl2 = nCu = 0,15 mol

→nRCl2 = nR = nH2 + nCuCl2 = 0,3+0,15 = 0,45 mol

→ nRO = nR(OH)2 = nRCl2 = 0,45 mol

Gọi n(FeO ban đầu) = x mol

Ta gồm hệ phương trình:

0,45.(R+ 16) + 0,5x.160 = 34 với 0,45R + 72x + 80.0,15 = 37,2

→ R = 24 (Mg) cùng x = 0,2 mol

3,HO-C6H4-COOH + 2NaOH → NaO-C6H4-COONa + 2H2O

HO-C6H4-COOH + NaHCO3 → HO-C6H4-COONa + H2O + CO2

HO-C6H4-COOH + CH3OH → HO-C6H4-COOCH3 + H2O

HO-C6H4-COOH+(CH3CO)2O → CH3COO-C6H4-COOH+CH3COOH

4,Ta có: nB=0,34 mol, nCO2+nH2O = 2,14 mol, nH2O=1 mol với nCO2=1,14 mol

Đặt CT chung các chất trong B là CxHyOz có:

CxHyOz + ( x + y/4 - z/2) O2 → xCO2 + y/2 H2O

→x = 3,35 ; y = 5,88 ; z = 2 → X tất cả 3 C; Y bao gồm 4 C; Z tất cả 3 C với 2 O vào phân tử

→ Z gồm công thức là C3H8O2.

Đặt X là C3H6-2aO2 và Y là C4H8-2aO2 với nX = nY = x mol; nZ = z mol.

Ta gồm hệ: 2x + z = 0,34 và 7x + 3z = 1,14 → x = 0,12 mol cùng z = 0,1 mol

→ nH2O = (3 - a) x + (4 -a).x + 4z = 1 → a = 1 →X là C3H4O2; Y là C4H6O2.

a) CTCT của X: CH2=CH-COOH: Axit propenoic

Y: CH2=CH-CH2-COOH hoặc CH3-CH=CH-COOH Axit but-3-enoic hoặc Axit but-2-enoic

Z: OH-CH2-CH2-CH2-OH hoặc CH3-CH(OH)-CH2-OH Propan-1,3-điol hoặc Propan-1,2-điol.