3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ giới tính 7 bí quyết rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ8 Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom và Whose trong tiếng anh8.4 phân minh WHO, WHOM cùng WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao hàm nhiều từ xuất xắc có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm giải phù hợp rõ rộng về danh từ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng who whom which that whose


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong những relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra họ vẫn tất cả một câu trả chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Ví dụ

Bạn đang xem: công thức who whom which

Who

Làm công ty ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt đại diện ngôi đồ dùng vật, đụng vật

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng trong mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư giờ đồng hồ Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề dục tình

Mệnh đề tình dục (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay những trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để bổ nghĩa đến danh từ đứng trước nó.

I. Những đại từ quan lại hệ


1. WHO

– cai quản từ vào mệnh đề quan lại hệ

– sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who sửa chữa thay thế cho danh trường đoản cú chỉ người

2. WHOM

– làm túc từ đến động từ vào mệnh đề quan liêu hệ

– sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– làm chủ từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan tiền hệ

– thay thế cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật

4. THAT

– có thể thay cầm cố cho địa chỉ của who, whom, which trong mệnh đề quan hệ tình dục quan hệ xác định

* những trường hợp thường được sử dụng “that”:

– lúc đi sau các hình thức so sánh nhất

– khi đi sau các từ: only, the first, the last

– lúc danh từ bỏ đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

– khi đi sau những đại từ bỏ bất định, đại từ bao phủ định, đại trường đoản cú chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* những trường thích hợp không cần sử dụng that:

– trong mệnh đề quan hệ tình dục không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ cài cho danh từ chỉ người hoặc vật, hay thay cho những từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan liêu hệLoại danh từ nắm thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ xuất xắc túc từ
Thatchỉ bạn hay chỉ vậtchủ từ hay túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan tiền hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ tình dục trong giờ Anh chỉ lý do, thường nắm cho cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go khổng lồ school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ nơi chốn, thường chũm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.→ The khách sạn at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường cố cho tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi vì you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các một số loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có hai loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan tiền hệ xác minh và mệnh đề quan hệ không xác định.

Mệnh đề quan lại hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh trường đoản cú là danh tự không xác định và không cần sử dụng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một đồ dùng hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không độc nhất thiết phải bao gồm trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ xác định và được phân cách với mệnh đề chính bởi một hoặc hai vệt phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

– lúc danh từ mà nó xẻ nghĩa là 1 trong danh tự riêng

– lúc danh từ mà nó bửa nghĩa là 1 tính từ cài đặt (my, his, her, their)

– khi danh từ cơ mà nó ngã nghĩa la một danh trường đoản cú đi với this , that, these, those

Một số chú ý trong mệnh đề quan tiền hệ

1. Nếu trong mệnh đề quan hệ bao gồm giới tự thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề tình dục (chỉ vận dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I’d like to talk khổng lồ the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan lại hệ khẳng định , bạn có thể bỏ các đại từ quan lại hệ làm túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ bỏ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được cần sử dụng trước whom, which với whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề tình dục được rút thành các phân từ
Mệnh đề quan hệ nam nữ chứa những đại từ quan liêu hệ thống trị từ who, which, that rất có thể được rút gọn gàng thành cụm lúc này phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* trường hợp mệnh đề quan hệ nam nữ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm lúc này phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to me are professors. → The couple living next door to me are professors.

* nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề bị động thì rút thành nhiều quá khứ phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành nhiều động từ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ giới tính được rút thành nhiều động từ nguyên mẫu mã (To-infinitive) khi trước đại từ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player khổng lồ be admired.

Xem thêm: Những Mẫu Tin Nhắn Tán Gái Mới Quen Qua Tin Nhắn Hay Nhất, Những Câu Tán Gái Mới Quen Qua Tin Nhắn Hay Nhất


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever và beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan hệ và to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ mở màn kết hợp với các danh từ bỏ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt cách dùng Who, Whom và Whose trong tiếng anh

1. Bí quyết dùng Who

– Who được dùng như hình thức công ty từ khi từ đứng trước của chính nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to you, is my father

Người đàn ông (người mà) đã thủ thỉ với anh là phụ vương tôi

The girls who serve in the cửa hàng are the owner’s daughters

Những cô nàng (mà họ) giúp bài toán ở của hàng là phụ nữ ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là cồn từ Verb

2. Giải pháp dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức té túc từ, lúc từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bọn ông, người mà anh chạm chán là thân phụ tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô nàng mà anh thấy là các chị chúng ta tôi

– vào văn nói người ta hay được sử dụng who hoặc that nạm cho whom, hoặc phổ thông không chỉ có thế bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– vào trường phù hợp whom làm cho từ té túc cho một giới từ, khi viết ta nhằm giới trường đoản cú trước whom, lúc nói tư để giới từ bỏ sau cùng, còn whom được sửa chữa bằng that hoặc quăng quật hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man to lớn whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại từ Subject

3. Phương pháp dùng Whose

– Whose được sử dụng như vẻ ngoài sở hữu biện pháp khi từ bỏ đứng trước là nhà ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người dân có nhà của mình bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh trường đoản cú Noun, danh từ thua cuộc whose không bao giờ có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt cách dùng Who và Whose

– Sau who luôn luôn là động từ còn sau whose phải là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người phụ nữ giúp chúng ta là giáo viên dạy giờ đồng hồ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người bọn ông có nam nhi học cùng lớp tôi là 1 trong những bác sĩ

2. Phân biệt biện pháp dùng Who cùng Whom

– Who làm nhà từ trong mệnh đề quan liêu hệ và thay thế sửa chữa cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm cho túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan tiền hệ và thay cầm cố cho danh từ bỏ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn gồm biết cậu bé nhỏ mà bà mẹ cậu ấy là một trong những y tá?

Bài tập về phong thái dùng Who, Whom cùng Whose

Bài 1: kết thúc câu với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người lũ ông mà nam nhi cuả ông ta là các bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn gồm biết người phụ nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà lại cưả cuả nó màu vàng là đơn vị cuả tôi

4) The girl whom I like is you

 Cô gái cơ mà tôi thích là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1) We are talking to some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking khổng lồ some peasants whom we will help.

 Chúng tôi thủ thỉ với vài người nông dân (những người mà) cửa hàng chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đó lười học giờ đang cụ gắng chuyên cần học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh cạnh bên đã bắt giữ người bầy ông (người mà) có nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh tráo ví của tôi

Bài 3: xong xuôi câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ gần kề hại những người tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ tín đồ mà có thanh tìm dài đã bị đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những đơn vị khoa học những người mà sẽ nghiên cứu cỗ máy mới đang qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is lớn demolish the tower.