Thì vượt khứ tiếp diễn là ngữ pháp đặc biệt quan trọng trong giờ anh. Bọn họ thường áp dụng để nói về hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm rõ ràng trong vượt khứ. Ở bài học kinh nghiệm này, dechehoisinh.vn và các bạn sẽ cùng xem cấu trúc, phương pháp dùng, sau đó thực hành để soát sổ độ hiểu bài nhé!


*


Các bài viết không thể vứt lỡ
mày mò chương trình học đã giúp 10 triệu trẻ em em xuất sắc cả 4 năng lực tiếng Anh


13+ ứng dụng học giờ Anh đến trẻ đái học xuất sắc nhất


Thì bây giờ đơn: bài bác tập không hề thiếu từ cơ phiên bản đến cải thiện CÓ ĐÁP ÁN


Bài tập thì vượt khứ tiếp nối CÓ ĐÁP ÁN

Cùng dechehoisinh.vn ôn tập lại kỹ năng thì quá khứ tiếp diễn với các bài tập trắc nghiệm, từ bỏ luận dưới đây:

Bài 1: Chọn câu trả lời đúng cho những câu trắc nghiệm dưới đây

1. My brother and sister _____ playing tennis at 11am yesterday.

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếp diễn

A. Are B. Was C. Were

2. _____ you still working at 7pm last night?

A. Were B. Are C. Was

3. At 8.30am today I _____ driving lớn work.

A. Was B. Am C. Were

4. We _____ sleeping when the police came.

A. Was B. Weren"t C. Won"t

5. Why _____ he having lunch at 4pm?

A. Was B. Does C. Were

6. Was he not _____ his homework?

A. Doing B. Vì chưng C. Done

7. Snow _____ lightly. Suddenly a reindeer appeared.

A. Fell B. Was falling C. Is falling

8. Somebody threw a shoe at him _____ he was speaking.

A. After B. When C. While

9. They ________ TV when I arrived.

A. Were watching B. Were watched C. Watched

10. I was reading a detective story _____ I heard a noise.

A. During B. While C. When

Bài 2: đến dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Julie (sleep) at three o"clock.

2. You (study) at three o"clock.

3. Luke (read) at three o"clock.

4. I (work) at three o"clock.

5. They (eat) chocolate at three o"clock.

6. John (play) tennis at three o"clock.

7. We (watch) TV at three o"clock.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Daikin 1 Chiều, Just A Moment

8. He (use) the internet at three o"clock.

9. You (cook) lunch at three o"clock.

10. We (travel) lớn London at three o"clock.

11. Mrs Brown (not/walk) in the garden when the murder happened.

12. Mr black (not/work) in his study when the murder happened.

13. Miss Jones (not/talk) khổng lồ Mr. White when the murder happened.

14. You (not/play) cards when the murder happened.

15. Dr Ford (not/read) in his room when the murder happened.

16. Mr. Và Mrs. Green (not/eat) in the dining room when the murder happened.

17. Mr blue (not/drink) coffee in the library when the murder happened.

18. The maid (not/clean) the bedrooms when the murder happened.

19. I (not/listen) khổng lồ music when the murder happened.

20. The dogs (not/play) outside when the murder happened.

Bài 3: chấm dứt câu với tự gợi ý

1. (he / cook)

2. (she / play cards)?

3. (I / not / cry)

4. (you / not / feel well)

5. (where / I / go when I met you)?

6. (she / not / sleeping at midnight)

7. (I / work)?

8. (you / sleep when I got home)?

9. (it / rain at lunchtime)

10. (what / you / do)?

11. (why / she / run)?

12. (you / not / read)

13. (how / we / bởi vì at that time)?

14. (he / not / watch a film at 3pm)

15. (I / do my homework at eight o"clock)

16. (where / it / rain)?

17. (you / shop when I called you)

18. (she / eat dinner when we arrived)

19. (he / live in Tokyo at the time)?

20. (it / snow)?

Bài 4: xong xuôi câu bằng phương pháp cho dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

1. I _____________ to lớn bed at 10 am yesterday. (to go)

2. Why _____________ you _____________ the text the whole morning? (to translate)

3. _____________ he _____________ him at 2 o"clock yesterday? (to visit)

4. They _____________ an interesting book, when something fell on the floor. (to read)

5. He _____________ me carefully. (not / lớn listen to)

6. Why _____________ she _____________ the whole day? (to cry)

7. I _____________ your sister. (not / to laugh at)

8. _____________ he _____________ alone, when you met him? (to stand)

9. We _____________ our mother the whole day. (to help)

10. _____________ it _____________ , when you got off the train? (to snow)

11. We _____________ at 2 o"clock. (not / lớn study)

12. What _____________ you _____________ , when I said your name? (to think about)

13. We _____________ , when you met us. (to hurry)

14. What _____________ Tim _____________ , when you took his phone away? (to listen to)

15. She _____________ with him the whole night. (to dance)

Đáp án bài tập quá khứ tiếp diễn:

Bài 1:


1. Were

6. Doing

2. Were

7. Was falling

3. Was

8. While

4. Weren’t

9. Were watching

5. Was

10. When


Bài 2:


1. Was sleeping

6. Was playing

11. Wasn"t walking

16. Weren"t eating

2. Were studying

7. Were watching

12. Wasn"t working

17. Wasn"t drinking

3. Was reading

8. Was using

13. Wasn"t talking

18. Wasn"t cleaning

4. Was working

9. Were cooking

14. Weren"t playing

19. Wasn"t listening

5. Were eating

10. Were travelling

15. Wasn"t reading

20. Weren"t playing


Bài 3:

1. He was cooking

2. Was she playing cards?

3. I wasn"t crying

4. You weren"t feeling well

5. Where was I going when I met you?

6. She wasn"t sleeping at midnight

7. Was I working?

8. Were you sleeping when I got home?

9. It was raining at lunchtime

10. What were you doing?

11. Why was she running?

12. You weren"t reading

13. How were we doing at that time?

14. He wasn"t watching a film at 3pm

15. I was doing my homework at eight o"clock

16. Where was it raining?

17. You were shopping when I called you

18. She was eating dinner when we arrived

19. Was he living in Tokyo at the time?

20. Was it snowing?

Bài 4:


1. Was going

6. Was - crying

11. Were not studying

2. Were - translating

7. Was not laughing at

12. Were - thinking about

3. Was - visiting

8. Was - standing

13. Were hurrying

4. Were reading

9. Were helping

14. Was - listening to

5. Was not listening to

10. Was - snowing

15. Was dancing


Thì quá khứ tiếp diễn tuy không thật khó dẫu vậy lại là kiến thức đặc trưng bạn học phải nắm vững. Với đa số chia sẻ chi tiết về công thức, bí quyết dùng và bài xích tập bên trên đây, dechehoisinh.vn hi vọng các bạn sẽ đọc thật kỹ, rèn luyện thật nhiều để thành thục phần ngữ pháp này!