Với mong muốn hỗ trợ các bạn trong bài toán tự ôn luyện IELTS grammar online thì lúc này mình sẽ tiếp tục ra mắt cách rành mạch "Most - Most of - The most - Almost - Mostly". Bọn chúng giúp ích không ít cho phần IELTS Writing nhưng hiện tượng ngữ pháp này khá nặng nề nhớ đấy! Vậy làm sao để lựa chọn đúng thì các bạn hãy để ý vào nội dung bài viết của mình nhé!

1. Most

- Most đi thẳng với Danh từ bỏ - không có of

Example:

Most sudent fear exams. (Hầu hết học viên đều sợ những kỳ thi.)

2. Most of

- dùng Most of khi sau nó là Sở hữu bí quyết + Danh từ

Example:

Most of my students are poor. (Hầu hết các học sinh của tôi đầy đủ nghèo.)

- Most of us/ you/ them (đi với những Đại trường đoản cú nhân xưng)

Example:

Most of them died in the battle. (Hầu hết lũ họ rất nhiều chết vào cuộc chiến.)

- Most of đi cùng với the + danh từ

Example:

Most of the books come from foreign countries. (Hầu hết các quyển sách là tự nước ngoài.)

3. The most

- The most sử dụng cho so sánh hơn tuyệt nhất của much/many - đứng 1 mình hoặc có Danh từ ở sau với nghĩa: nhiều nhất.

Bạn đang xem: Cách dùng most almost mostly most of

Example:

He earned the most money. (Nó kiếm được không ít tiền nhất.)

- The most đứng trước Tính từ hoặc Trạng trường đoản cú trong đối chiếu hơn nhất.

Example:

She is the most beautiful in the class. (Cô ấy xinh đẹp tuyệt vời nhất lớp.)

*


4. Almost

- Almost: gần như - luôn là 1 Trạng từ, có nghĩa là nó đang đi với Tính từ, Động từ, Trạng từ.

Example:

I had almost died if he hadn't saved me. (Tôi gần như đã chết nếu nó không cứu vớt tôi.)

That tool is almost useless. (Cái khí cụ đó gần như vô dụng.)

- Almost all of the + Danh từ: gần như là tất cả

Example:

Almost all of the plans are impractical. (Gần như toàn bộ các kế hoạch đều phi thực tế.)

- Almost everyone (everybody)/ everything/ no one/ nothing: sát như toàn bộ mọi người/ những thứ ngay gần như không có ai/ không có gì.

Example:

Almost everyone in her family has blone hair. (Gần như toàn bộ mọi fan trong mái ấm gia đình nó bao gồm tóc đá quý hoe.)

5. Mostly

- Mostly công ty yếu, hầu hết, chủ yếu là, đa số là.

Example:

We're mostly out on Sundays. (Hầu như công ty nhật nào chúng tôi cũng đi chơi.)

We receive a lot of foreign visitors, mostly Americans. (Bọn tôi đón tiếp nhiều khác nước ngoài nước ngoài, hầu hết là bạn Mỹ.)

6. Bài xích Tập

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

1. He (1) fell asleep in the lecture.

A. Most

B. Almost

2. He frequently walked here (2) because he wanted to see her.

A. Almost

B. Mostly

3. They are (3) powerful in the competition. They can beat any opponents.

A. Most

B. Mostly

C. The most

4. (4) of us come from middle - class families.

A. Most

B. Almost

C. The most

5. (5) people know that smoking is harmful to their health.

A. The most

B. Most

C. Mostly

D. Almost

Exercise 2: Điền Almost - Almost All - Most of

1. ___ people in the world want to lớn live a better life.

2. ___ junior high students in Viet phái nam and china have to study hard khổng lồ pass high school examinations.

3. I lượt thích summer ___ the time, but July is really too hot!

4. I ___ had a bad accident yesterday. I have khổng lồ drive more carefully.

5. The cát ___ touched my leg, but I shooed it away.

6. Are ___ Americans English speakers?

7. I learned ___ my English by watching movies and listening to music.

8. We had ___ arrived in the town when it started to lớn snow.

Xem thêm: Sữa Nào Nhiều Canxi Nhất ? Giải Đáp: Sữa Nào Chứa Nhiều Canxi Nhất

9. "Did ___ you remember khổng lồ bring extra food for our camping today?"

10. Something terrible happened! I was flying in a plane and it ___ crashed!

Exercise 3: Điền "most/almost" vào chỗ trống:

1. Dinner is ____ ready.

2. ____ Swiss people understand German.

3. I spend ____ time on the first exercise.

4. ___ no one believed him.

5. Their house is ___ opposite ours.

6. We are ___ here.

7. My constract has been ____ finished.

8. ___ Vietnamese like tea.

9. ___children hate doing homework.

Exercise 4: Lựa chọn lời giải đúng:

1. DNA's latest production looks likely khổng lồ be their___ successful ever.

a. Most

b. Mostly

c. Almost

d. The most

2. Most doctors find it ___ impossible lớn make a living from hospital alone.

a. The most

b. Most

c. Almost

d. Most of

3. The sun shines over 800 hours during May, June, and July & on ___ days temperatures rise above 90 degree Fahrenheit.

a. Most

b. Mostly

c. Almost

d. The most

4. They've ___ no confidence that they can use the new maschine properly.

a. Most

b. The most

c. Almost

d. Most of

5. The company needs three more computers và a new photocopier in order khổng lồ work ____ effectively.

a. The most

b. Most

c. Almost

d. Mostly

6. His paintings are ___ photographic in their color and accuracy.

a. The most

b. Most

c. Mostly

d. Almost

*

7. Đáp án

Exercise 1:

1. B Almost: trạng từ bỏ đi trước đụng từ có nghĩa sát như

2. B Mostly because : đa phần là vì

3. C The most: cần sử dụng cho cấp đối chiếu hơn nhất

4. A. Most of us: số đông chúng tôi

5. B Most + Danh từ

Exercise 2:

1. Almost all

2. Almost all

3. Most of

4. Almost

5. Almost

6. Almost all

7. Most of

8. Almost

9. Most of

10. Almost

Exercise 3:

1. Almost

2. Most

3. Most

4. Almost

5. Almost

6. Almost

7. Almost

8. Most

9. Most

Exercise 4:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

6. D