Many và much dùng nhiều trong câu che định với câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng những loại từ không giống nhưplenty of, a lot, lots of... để cố gắng thế.

Much và many

Many hoặc much hay đứng trước danh từ. Many đi cùng với danh từ đếm được và much đi cùng với danh từ không đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: Cách dùng many và a lot of

(Cô ta không ăn sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không còn lại nhiều ly lớn)

Tuy nhiên much of rất có thể đi với tên fan và tên địa danh:

I have seen too much of Howard recently.

(Gần phía trên tôi hay gặp Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có mấy vật dụng i núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh tất yêu biết nhiều về một nước trong tầm một tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không còn thoát được kỳ thi này mất, tôi bỏ vô số bài.)

Many cùng much dùng các trong câu tủ định với câu nghi vấn, trong câu khẳng định có thể dùng những loại từ không giống nhưplenty of, a lot, lots of... để nỗ lực thế.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy vậy trong giờ đồng hồ Anh, much cùng many vẫn được dùng bình thường trong câu khẳng định.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many economists.

Much sử dụng như một phó từ bỏ (much đứng trước động từ nhưng đứng sau very cùng sau cấu trúc phủ định của câu):

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country khổng lồ the town.

Janet much enĩoved her stay with your family.

Much too much / many so many (để nhấn mạnh) dùng tự do sau mệnh đề chính, trước danh từ mà nó bửa ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao nam nhi trai tráng kiện đã nản lòng trước một thử thách như vậy)

I have been khổng lồ the top of the Effeil tower many a time.

Many ’s the + smt that / sbody who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities and colleges under the pressure of money.

(Biết bao nhiêu sinh viên dường như không thể theo học các trường ĐH với CĐ bởi vì thiếu tiền)

Many’ s the promise that has been broken.

(Biết từng nào lời hứa đã trở nên phản bộ i)

Phân biệt alot/ lots of/ plenty/ a great khuyến mãi với many/ much

Các thành ngữ trên đều có nghĩa tương đương với much/many (nhiều) cùng most (đa phần). A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).

Không có khác biệt gì mấy thân a lot of với lots of. Công ty ngữ bao gồm sau nhị thành ngữ này sẽ quyết định việc phân tách động từ.

a lot of | uncountable noun + singular verb

lots of | plural noun + plural verb

A lot of time is needed lớn learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

Plenty of được dùng thịnh hành trong informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Plenty of shops take checks.

A large a mount of = a great khuyến mãi of + non-count noun (formal English)

I have thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great giảm giá of time in the Far East.

A lot và a great deal rất có thể được cần sử dụng làm phó từ với vị trí của nó là ngơi nghỉ cuối câu.

On holiday we walk and swim a lot.

The gorvernment seems to change its mind a great deal.

More và most

More + noun/noun phrase: sử dụng như một định ngữ

We need more time.

More university students are having lớn borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice khổng lồ see more of Ray và Barbara.

Xem thêm: 6 Đặc Điểm Của Người Phụ Nữ Thông Minh Khi Yêu Của Người Phụ Nữ Thông Minh

(Rất xuất xắc khi được chạm chán Ray và Barbara thường xuyên hơn.)

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

(500 thời gian trước đây, nhiều phần nước Anh phủ các rừng hơn bây giờ nhiều)

More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

(Nó là 1 trong những thằng ngu hơn tôi tưởng nhiều)

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I don’t think any more of them want lớn come.

One more/two more... + noun/nounphrase

There is just one more river lớn cross.

Nhưng bắt buộc dùng Cardinal number (số đếm) + noun + more (Five dollars more) nếu more với nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, and now he wants to lớn contribute $50 more.

Most + noun = Đa phần, nhiều số

Most cheese is made from cow’s milk.

Most Swiss people understand French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = Hầu hết...

He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken.

Most of my friends live abroad.

She has eaten most of that cake.

Most of us thought he was wrong.

Most cũng được dùng cố cho một danh từ, ví như ở trên, danh từ hoặc nhà ngữ này đã được đề cập đến.

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.

Ann and Robby found a lot of blackberries, but Susan found the most.

Most + adjective khi sở hữu nghĩa very (không phổ biến)

That is most kind of you.

Thank you for a most interesting afternoon.

Long & (for) a long time

Long được dùng trong thắc mắc và câu che định.

Have you been waiting long?

It does not take long lớn get to her house.

She seldom stays long.

for) a long time sử dụng trong câu khẳng định

I waited for a long time, but she didn’t arrive.

It takes a long time to get khổng lồ her house.

Long cũng được dùng vào câu khẳng định khi đi với: too, enough, as, so

The meeting went on much too long.

I have been working here long enough. It’ s time lớn get a new job.

You can stay as long as you want.

Sorry! I took so long.

Long before (lâu trước khi)/ long after (mãi sau khi)/ long ago (cách đây sẽ lâu)

We used to lớn live in Paris, but that was long before you were born.

Long after the accident he used khổng lồ dream that he was dying.

Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess.

Long sở hữu vai trò phó từ phải kê sau trợ động từ, trước rượu cồn từ chính:

This is a problem that has long been recognized.

All (day/ night/ week/ year) long = xuyên suốt cả...

She sits dreaming all day long (Cô ta ngồ i mộng mơ suốt cả ngày).

Before + long = ngay lập tức bây giờ, chẳng bao thọ nữa

I will be back before long (Tôi sẽ quay trở về ngay bây giờ).

Trong câu che định for a long time (đã lâu, vào một thời gian dài) khác với for long (ngắn, ko dài, chốc lát)