HAVE GOT là đụng từ ám chỉ đến việc sở hữu một đồ gì đó, hoặc tất cả một đồ gia dụng gì đó.

Bạn đang xem: Cách dùng has got và have got

Trong tiếng Anh, chưa phải lúc nào họ cũng cần sử dụng I HAVE, hoặc I DONT HAVE mà chúng ta có thể thay thế bởi HAVE GOT. Hãy nhìn kết cấu và cách thực hiện bên dưới 

*


Cấu trúc got/ have got

Khẳng định

I

You

We

They

 

have got

(I’ve got)

(You’ve got)

(We’ve got

(They’ve got)

Phủ định

I

You

We

They

 

have not

(haven’t)

 

got

Khẳng định

She

He

It

 

has got

(She’s got)

(He’s got)

(It’s got)

Phủ định

She

He

It

 

has not

(hasn’t)

 

got

 Câu hỏi

 

Have

 

I

you

we

they

 

got … ?

Câu trả lời

 

Yes,

No,

I

you

we

they

 

have

haven’t

Câu hỏi

 

Has

she

he

it

 

got … ?

Câu trả lời

Yes,

No,

she

he

it

 has

 hasn’t

Cách sử dụng cấu trúc got / have got

Vật sở hữu:

She’s got three cars. Have you got a car? We’ve got three children.

Xem thêm: - Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2016

He hasn’t got many friends.

Chứng bệnh:

I’ve got a bad cold. Has he got a headache?

Mô tả:

He’s got brown hair, xanh eyes và a long nose

Chú ý với kết cấu got/ have got

Chúng ta cũng thực hiện have mang đến vật sở hữu:

They have a big house. Bởi vì you have a job? I don’t have enough money.

Nhưng trong tiếng anh Anh have got được áp dụng phổ viết hơn have đến vật sở hữu.

Hãy liên tục đón đọc những bài học ngữ pháp tiếp sau của tiếng anh tâm Nghiêm nhé