Các giới từ phổ cập trong giờ Anh – không thiếu thốn nhất là tập phù hợp hơn 1000 từ bỏ vựng về giới từ giờ Anh (cách cần sử dụng giới trường đoản cú in, on, at…) được học hỏi tương đối không thiếu thốn và sẽ được cập nhật bổ sung để đó là trang website tra cứu vãn về từ bỏ vựng giới trường đoản cú trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Các loại giới từ thông dụng trong tiếng anh


Tra cứu nhanh các giới từ phổ biến trong tiếng Anh

Để tra cứu vãn nhanh những giới từ phổ biến trong giờ đồng hồ Anh, bạn thực hiện cú pháp Ctrl + F, tiếp đến gõ trường đoản cú vựng cụm giới từ bỏ (chính) vào ô tìm kiếm với gõ Enter, vẫn dẫn tới từ vựng buộc phải tìm. Xem hình minh họa

*

Danh sách từ vựng những giới từ phổ cập trong giờ đồng hồ Anh – đầy đủ nhất

Các giới từ phổ biến trong tiếng Anh 1: “of”

Afraid of : sợ, e ngại…

Ahead of ; trước

Ashamed of : xấu hổ về…

Aware of : nhấn thức

Because of : vì Instead of : rứa vì

Capable of : có khả năng

Confident of : tin tưởng

Doubtful of : nghi ngờ

Fond of : having a great liking for someone or something: RẤT ưng ý ai/cái gì, trìu mến

– She was very fond of horses. Cô ấy khôn xiết thích những con ngựa

Full of : đầy

Guilty of : tội lỗi về, tất cả tội

Hopeful of : hy vọng

In charge of : phụ trách

In front of : đằng trước

In terms of : qua, dựa trên

Independent of : độc lập

Jealous of : ganh tỵ với

Joyful of : vui lòng về

Nervous of : lo lắng

On tài khoản of : vì

Proud of : trường đoản cú hào

Quick of : lập cập về, mau

Scare of : sợ hãi

Sick of : bi quan và tuyệt vọng về

Suspicious of : ngờ vực về

Terrified of : lo âu về

Tired of : mệt mỏi mỏi

Consist of : bao gồm

Dream of : mơ về

Die of (a disease) : chết bởi vì (1 căn bệnh)

Hear of / about / from : nghe về ai / về vật gì / nghe tin

Disapprove of : ko tán thành

Make use of : sử dụng

Lose sight of : mất dấu

Lose track of : mất dấu

Make fun of : chế nhạo

Take care of : chăm sóc

Take notice of : chú ý

Dịch vụ giấy tờ lao động

Take advantage of : lợi dụng, tận dụng

Take account of : chăm chú đến

Think of sb : nghĩ về về ai

Catch sight of : trông thấy

Accuse sb of sth : kết tội ai về

Approve of sth lớn sb : đống ý việc gì cùng với ai

Các giới từ thông dụng trong giờ đồng hồ Anh 2: “off”

Call off : bỏ bỏ, hoãn bỏ

Carry off : đạt được

Come off : thành công xuất sắc / xảy ra

Get off : xuống xe

Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm

Put off : trì hoãn

Các giới từ thường dùng trong giờ Anh 3: “to”

Able khổng lồ : tất cả thể

Acceptable to lớn : rất có thể chấp nhận

According lớn : theo như

Accustomed to : thân quen với

Addicted to : đam mê

Agreeable khổng lồ : rất có thể đồng ý

Available lớn sb : sẵn cho ai

Clear lớn : rõ ràng

Contrary lớn : trái lại, đối lập

Delightfull khổng lồ sb : thú vị so với ai

Due lớn : chính vì = because

Equal to lớn : tương tự với

Exposed to lớn : phơi bày, để lộ

Familiar to lớn sb : quen thuộc thuộc so với ai

Favourable to : tán thành, ủng hộ

Grateful to lớn sb : hàm ân ai

Harmful to sb (for sth) : ăn hại cho ai (cho cái gì)

Identical khổng lồ sb : kiểu như hệt

Important lớn : quan lại trọng

Kind to lớn : tử tế

Liable khổng lồ : có khả năng bị

Likely lớn : có thể

Lucky to : may mắn

Necessary lớn sth/sb : cần thiết cho bài toán gì / mang đến ai

Next to lớn : kế bên

Open lớn : túa mở

Owing to : vì

Pleasant to lớn : hài lòng

Preferable khổng lồ : đáng mê thích hơn

Profitable to lớn : tất cả lợi

Responsible khổng lồ sb : có trọng trách với ai

Rude lớn : thô lỗ, cộc cằn

Similar to : giống, tương tự

Thanks khổng lồ : nhờ

Useful lớn sb : bổ ích cho ai

Willing to : sẵn lòng

Introduce to lớn sb : ra mắt với ai

Look forward to lớn : ý muốn đợi

Pay attention to : chú ý

Belong to lớn : ở trong về

Give place to : nhường khu vực cho

Give way khổng lồ : nhường con đường cho

Put a stop lớn : dừng lại

Pay a visit khổng lồ : viếng thăm

Prefer … to lớn : đam mê … hơn

Object to sb / V-ing : làm phản đối ai / vấn đề gì

Occur khổng lồ = happen lớn : xảy ra

Think to lớn oneself : từ nghĩ

Attach lớn : gắn vào

Attend khổng lồ : lưu giữ tâm

Các giới từ thịnh hành trong giờ Anh 4: “for”

Anxious for, about : lo lắng

Available for sth : tất cả sẵn (cái gì)

Bad for : xấu cho

Convenient for : tiện lợi cho…

Dangerous for : nguy hiểm…

Difficult for : khó…

Due for sth: If you are due for something, you expect lớn receive it, because you deserve it: gồm hẹn, mang lại lúc, cho hạn

Ví dụ: I’m due for a promotion soon. Tôi đang đến lúc thăng chức (vì xứng đáng được như vậy)

Except for : ngoại trừ

Famous for : nổi tiếng

Fit for : thích hợp với

Good for : tốt cho

Good for : xuất sắc cho

Grateful for sth : hàm ân về việc…

Greedy for : tham lam…

Helpful / useful for : có ích / tất cả lợi

Late for : trễ…

Liable for sth : có trọng trách về pháp lý

Necessary for : bắt buộc thiết

Perfect for : trả hảo

Prepare for : chuẩn bị cho

Qualified for : bao gồm phẩm chất

Ready for sth : chuẩn bị sẵn sàng cho vấn đề gì

Responsible for sth : có nhiệm vụ về bài toán gì

Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho

Suitable for : mê say hợp

Wait for : ngóng đợi

Well-known for : nổi tiếng

Work for : thao tác cho ai

Stand for : tượng trưng

Supply sth for sb : cung cấp

Wait for : hóng đợi

Admire sb for sth : bái phục ai về việc gì

Apply for sth : nộp đơn

Apply to sb for sth : yêu thương cầu

Ask for : yêu cầu

Apologize lớn sb for sth : xin lỗi ai về

Arrange for : sắp xếp

Blame sb for sth : đổ lỗi đến ai về 1 vấn đề gì

for ages: thời gian rất lâu

– I haven’t seen you for ages. Where have you been?

for breakfast/lunch/dinner: mang đến bữa ăn

– What did you have for breakfast today?

for certain/sure: có thể chắn

– I know for certain that I won’t be here next year.

for a change: cầm đổi

– We always go there. Let’s go khổng lồ another bar for a change.

for ever (or forever) – Nobody can live for ever, unfortunately.

for example: lấy ví dụ như – You could, for example, walk instead of taking the car.

for fear of: Sợ

– I didn’t tell him for fear of upsetting him.

for fun – I don’t take thể thao seriously, I vày it just for fun.

for good: mãi mãi

– I’m not coming back. This time I’m leaving for good.

for hire: tất cả sẵn cho thuê

– There are cars và vans for hire at the airport.

for instance: Ví dụ

– You should study another language, for instance, Italian.

for luck: suôn sẻ – I always wear this bracelet for luck.

for life: cả đời – Working for the government is a job for life.

for love: vị tình yêu thương – I definitely don’t vày it for the money, I bởi vì it for love.

for a moment: một lúc nào đó

– For a moment, I thought she was being serious.

for the moment: lúc này

– I’m happy living in London for the moment.

for nothing: Không bởi vì gì cả

– I can’t believe it’s closed. I came all this way for nothing.

for once: Ít nhất một lần

– Late again! For once, can you try lớn arrive on time?

for the rest of: thời gian còn lại

– I could live here for the rest of my life.

for safekeeping: giữ an toàn

– At the gym, I put my stuff in a locker for safekeeping.

for somebody’s sake: vì tác dụng của ai

– Maria was upset so I had lớn be calm for her sake.

for the sake of: bởi lợi ích

– They stayed together for the sake of their children.

for sale: giảm giá

– There’s a lovely house for sale at the kết thúc of this street.

for short: call tắt – My name is John but my family hotline me ) for short.

for the time being: Ngay bây giờ – I’m happy in my current job for the time being.

for a visit/holiday – I’m in the mood for a holiday. Let’s go somewhere.

for a walk: đi bộ

– I needed to calm down so I went for a long walk.

for a while: một lúc

– I haven’t spoken lớn him for a while.

Make room for : dọn vị trí cho

Make allowance for : chiếu cố

Beg for sth : nài xin cho, xin

Borrow sth for sb : mượn đồ vật gi của ai

Fine sb for : phân phát ai về

Hope for : mong muốn về

Long for : ý muốn mỏi

Punish sb for : phân phát ai về

Pay for sth / pay sb : trả tiền

Provide sth for sb : cung cấp

Các giới từ phổ cập trong giờ đồng hồ Anh 5: “from”

To borrow from sb/st: vay mượn của người nào /cái gì

To demand st from sb: yên cầu cái gì làm việc ai

To dismiss sb from st:bãi chức ai

To dismiss sb/st from: giải tán dòng gì

To draw st from st: rút cái gì

To emerge from st: nhú lên loại gì

To escape from ..: thoát ra từ dòng gì

To hinder sb from st = to prevent st from: ngăn cản ai loại gì

To protect sb /st from: bảo vệ ai /bảo về cái gì

To prohibit sb from doing st: cấm ai thao tác làm việc gì

To separate st/sb from st/sb: bóc cái gì ra khỏi cái gì / tách bóc ai thoát khỏi ai

To suffer from: chịu đựng đựng đau khổ

To be away from st/sb: xa biện pháp cái gì /ai

To be different from st: khác về chiếc gì

To be far from sb/st: xa biện pháp ai/ chiếc gì

To be safe from st: an ninh trong cái gì

To be resulting from st vì chưng cái gì bao gồm kết quả

Apart from : ngoài

Come from : xuất thân

Descend from : xuất hiện

Escape from : trốn thoát

Differ from : khác với

Infer from : suy ra từ

Prevent….from : phòng cản

Các giới từ thịnh hành trong giờ Anh 6: “about”

Anxious for, about : lo lắng

To be sorry about st: lấy làm cho tiếc ,hối tiếc về mẫu gì

To be curious about st: hiếu kỳ về chiếc gì

To be doublfut about st: không tin tưởng về dòng gì

To be enthusiastic about st: hào hứng về mẫu gì

To be reluctan about st (or to lớn ) st: ngần ngại,hừng hờ với mẫu gì

To be uneasy about st: ko thoải mái

Bring about : xảy ra

Come about : xảy ra

Think about sth : nghĩ về loại gì

Các giới từ phổ biến trong tiếng Anh 7: “after”

Look after / out / for : quan tâm / canh chừng / search kiếm

Take after : trông giống

Các giới từ thịnh hành trong tiếng Anh 8: “with”

To angry with sb: hờn giận ai

To be busy with st:bận với mẫu gì

To be consistent with st: kiên cường chung thủy với loại gì

To be content with st: bằng lòng với chiếc gì

To be familiar (to/with ) st: quen thuộc với loại gì

To be crowded with: đầy ,đông đúc

To be patient with st:kiên trì với chiếc gì

To be impressed with/by: có tuyệt vời /xúc động với

To be popular with: thịnh hành quen thuộc

Make off with : đi khỏi

Provide sb with sth : cung cấp

Supply sb with sth : cung cấp

Comply with : tuân thủ

Do away with: vứt bỏ, chấm dứt

Do with : có tương quan tới

Fight with sb for sth : tiến công nhau

Go down with / for / against : bị bệnh / đồng tình / bội nghịch đối

Keep pace with : theo kịp

Put up with : chịu đựng đựng

Lose cảm biến with : mất liên lạc

Agree with sb on sth : chấp nhận với ai về bài toán gì

Các giới từ thịnh hành trong tiếng Anh 9: “at”

At times : thỉnh thoảng

At a moment’s notice : trong thời gian ngắn

At a pinch : vào tầm khoảng bức thiết

At a profit : có lợi

At all cost : bằng mọi giá

At ease : rảnh rỗi hạ

At hand : hoàn toàn có thể với tới

At heart : tận lòng lòng

At least : ít nhất

At length : chi tiết

At most : những nhất

At once : ngay lập tức

At present : bây giờ

At rest : thoải mái

At war : thời chiến

at the age of: Ở độ tuổi

– I learned lớn drive at the age of 21.

at the beginning of: thời gian đầu

– I joined a gym at the beginning of the year.

at the bottom of phía dưới cùng

– There’s a shop at the bottom of this hill.

at all costs bất cứ giá nào

– I need khổng lồ pass this exam at all costs.

at one’s desk: địa điểm làm việc

– My manager spoke lớn me at my desk.

at the door: ngơi nghỉ cửa

– There’s somebody at the door.

at the end: cuối

– I’m going khổng lồ Madrid at the end of month.

at fault: gồm lỗi

– Who was at fault for the accident?

at first: dịp đầu

– At first, I was happy here but now I’m not.

at first sight: tình thân sét đánh

– We met at university & it was love at first sight.

at a glance: tức thì từ đầu

– I knew at a glance that something was wrong.

at a guess – At a guess, 50 people were at the party.

at hand: trong tay

– I always have a pen at hand in case I need khổng lồ take notes.

at …km per hour: ngơi nghỉ tốc động

– He was fined £150 for driving at 200km per hour.

at last: Cuối cùng

– At last, our bus has arrived. Thank goodness!

at the latest: thời gian muộn nhất

– Cinderella had khổng lồ be trang chủ by 12 at the latest.

at least: Ít nhất

– It’s cold but at least it’s not raining.

at length: cực kỳ chi tiết, khoảng thời hạn dài

– My dad could talk at length about Irish history.

at midday/midnight: nửa đêm

– I went home at midnight as I was tired.

at the moment: ngay khi này

– I’m living in Ireland at the moment.

at night: Buổi tối

– I can’t study during the day. I prefer to lớn study at night.

at once: từng lần một

– Everybody started talking at once.

at present: ngay trong lúc này

– At present, I’m working for a multinational.

at random: Ngẫu nhiên

– Numbers are selected at random in a lottery.

at any rate: bất kể tỉ lệ, ngôi trường hợp

– At any rate, I’m confident I’ll find a job soon.

at the same time: cùng lúc

– I had fun & improved my English at the same time.

at school: Ở trường

– Things were very different when I was at school.

at short notice: Phút chót

– She cancelled the meeting at short notice.

at the table: trên bàn

– The whole family sat at the table for dinner.

at times: gồm có lúc

– At times, I feel lượt thích giving up.

at the vị trí cao nhất of: Đứng đầu

– Barcelona are at the đứng top of the Spanish league.

at university: tại trường đại học

– I studied economics at university.

at the weekend: Cuối tuần

– I love going out with friends at the weekend.

at work: Đang làm cho việc

– I’m at work right now so I’ll điện thoại tư vấn you back later.

At a loss: Lỗ

– We sold those old computers at a loss.

At a moment’s notice: ngay lập tức

– The soldiers were ready at a moment’s notice.

At a stretch: Một khoảng thời hạn liên tục

– He worked for fifteen hours at a stretch.

At all costs: bất kể giá nào

– We have lớn retain the majority at all costs.

At cost: giá bán gốc

– I will sell you the apples at cost.

At first: thời điểm đầu

– If at first you don’t succeed, vì chưng it lượt thích your father told you

At full tilt: vận tốc tối đa

– Don’t go racing around corners at full tilt or you’ll hit someone.

Arrive at (station, airport, bus stop): mang đến một nơi nhỏ

Look at : nhìn vào

Các giới từ thường dùng trong giờ đồng hồ Anh 10:”by”

by sight : biết mặt

By all means : chắc chắn

By change : tình cờ

By degrees : trường đoản cú từ

By heart : ở trong lòng

By land : bằng đường bộ

By mistake : nhầm lẫn

By no means : không có lẽ rằng không

By oneself : một mình

by accident: Vô tình

– I was so sleepy that I put salt in my coffee by accident.

by all accounts: Theo phần đông gì được biết

– By all accounts, Seville is a beautiful city.

by appointment: Việc xảy ra vào dịp quánh biệt

– The museum is open at weekends by appointment.

by the arm/hand: cầm tay

– He took me by the hand as we walked along the beach.

by auction: Đấu giá

– We’re selling our antique furniture by auction.

by birth: nơi bắt đầu – I grew up in England but I’m Irish by birth.

by bus/train/plane, etc.

– Are you going to go there by bus or by train?

by chance: Vô tình

– I found some money in my jacket pocket by chance.

by cheque: bằng Séc

– l’ue never paid for anything by cheque.

by day/night: thời điểm tối

– The Eiffel Tower looks spectacular by night.

by design: Định hướng

– I became a teacher more by accident than by design.

by the drozen: Một tá

– I always buy eggs by the drozen. A drozen means 12.

by far: đến thời khắc này

– ‘Before Sunset’ is by far my favourite film

by hand: từ bỏ làm

– My granduncle built this house by hand.

by heart: học tập thuộc lòng

– At school we had lớn learn poems by heart.

by invitation: Được mời

– Membership lớn the club is by invitation only.

by land/sea/air

– I get sick whenever I travel by sea.

by law: Bởi pháp luật – Dog owners must have a licence for the pets by law.

by luck: chạm chán may – They played badly but won the match by luck.

by means of: Bởi

– I was able to lớn afford the oto by means of a bank loan.

by mistake: rủi ro – I chose the wrong road by mistake. Now we’re lost.

by nature: từ nhiên

– German people tend khổng lồ be quite organised bu nature.

by no means: Không chắc hẳn rằng gì

– It’s by no means certain that the economy will improve.

by now: Đến lúc này

– If you don’t know me by now, you’ll never know me.

by oneself – I don’t mind spending time by myself.

by phone – Get in cảm ứng with me by phone if you need any help.

by post: gửi bưu điện

– do you think it’s safe to send cash by post.

by request:yêu cầu – Guided tours of the gallery are available by request.

by rights: Đúng luật

– By rights, it’s my turn to play but you can go ahead.

by one’s side: lân cận ai

– He was by her side whenever she needed him.

by surprise: Ngạc nhiên

– The unusual question took John by surprise.

Xem thêm: Lý Do Chia Tay Là Gì - 6 Lý Do Chia Tay Thường Thấy Trong Tình Yêu

by the time: Đến thời gian nào

– I’ll have gone to bed by the time you get home.

by the way: Nhân tiện

– By the way, I won’t be able khổng lồ come to lớn class next week.

by word of mouth: lời nói

– The best khung of advertising is by word of mouth.

By a whisker: Một khoảng cách cực ky ngắn

– I’m lucky to lớn be alive. The bus missed me by a whisker.

By accident: Vô tình

– Sorry. I knocked over the vase by accident.

By và large: nói chung, tổng thể

– It was, by and large, an unexceptional presentation.

By any chance: bằng cách nào đó

– Are you by any chance looking for a new staff member?

By default: việc xảy ra bởi ko có hành động ngăn lại

– If we don’t bởi vì something, they’ll win by default.

Come by : kiếm được

Các giới từ thường dùng trong tiếng Anh 11: “out of”

Out of work : thất nghiệp

Out of date : lỗi thời

Out of reach : xung quanh tầm với

Out of money : không còn tiền

Out of danger : hết nguy hiểm

Out of use : không còn sài

Out of the question : không bàn cãi

Out of order : hư

Make out : viết ra, phân biệt, quan sát ra (điều có tác dụng sai)

Set off / out : khởi hành

Turn out : hóa ra

Cut out : một số loại ra

Carry out : thực hiện

Get out : tếch khỏi, ra khỏi

Put out : dập tắt

Các giới từ thông dụng trong giờ Anh 12: “In”

To beliveve in st/sb: tin tưởng cái gì / vào ai

To delight in st: hồ hởi về dòng gì

To employ in st: sử dụng về loại gì

To encourage sb in st:cổ vũ khuyến khích ai làm dòng gì

To discourage sb in st: làm cho ai nản lòng

To be engaged in st: tham dự ,lao vào cuộc

To be experienced in st: có kinh nghiệm về mẫu gì

To help sb in st: góp ai vấn đề gì

To include st in st: gộp cái gì vào mẫu gì

To indulge in st: đắm chìm trong cái gì

To instruct sb in st: thông tư ai câu hỏi gì

To be interested in st /doing st: nhiệt tình cái gì /việc gì

To invest st in st: đầu tư chi tiêu cái gì vào mẫu gì

To involed in st: dính lứu vào mẫu gì

To persist in st: bền chí trong chiếc gì

To nói qua in st: share cái gì

To nói qua st with sb in st:chia sẻ cái gì với ai

To be deficient in st: thiếu vắng cái gì

To be fortunate in st: như mong muốn trong chiếc gì

To be honest in st /sb: chân thực với dòng gì

To be enter in st: tham dự vào cái gì

To be weak in st: yếu đuối trong dòng gì

To beliveve in st/sb: tin cậy cái gì / vào ai

To delight in st: hồ hởi về dòng gì

To employ in st: thực hiện về cái gì

To encourage sb in st:cổ vũ khích lệ ai làm mẫu gì

To discourage sb in st: làm cho ai chán nản lòng

To be engaged in st: tham gia ,lao vào cuộc

To be experienced in st: có kinh nghiệm về chiếc gì

To help sb in st: góp ai vấn đề gì

To include st in st: gộp vật gì vào loại gì

To indulge in st: chìm đắm trong mẫu gì

To instruct sb in st: chỉ thị ai vấn đề gì

To be interested in st /doing st: ân cần cái gì /việc gì

To invest st in st: đầu tư cái gì vào cái gì

To involed in st: bám lứu vào chiếc gì

To persist in st: kiên cường trong chiếc gì

To chia sẻ in st: chia sẻ cái gì

To giới thiệu st with sb in st:chia sẻ đồ vật gi với ai

To be deficient in st: thiếu hụt cái gì

To be fortunate in st: như ý trong dòng gì

To be honest in st /sb: chân thực với dòng gì

To be enter in st: tham gia vào dòng gì

To be weak in st: yếu đuối trong loại gì

In love : vẫn yêu

In fact : thực vậy

In need : đang cần

In trouble : đang gặp rắc rối

In general : quan sát chung

In the kết thúc : cuối cùng

In danger : đang chạm chán nguy hiểm

In debt : đang mắc nợ

In time : kịp lúc

In other words : nói phương pháp khác

In short : nói tóm lại

In brief : nói nắm lại

In particular : nói riêng

In turn : lần lượt

in a (good/bad) mood: lúc cảm xúc vui, buồn

– I’m not in a good mood today so leave me alone, please.

in a hurry: Vội

– I can’t talk right now as I’m in a hurry.

in a mess: hỗn độn

– The whole house is in a mess. We need khổng lồ tidy it today.

in a way: bằng phương pháp nào đó

– Can money buy happiness? In a way, I think so.

in action: Thực tế

– I went to Camp Nou khổng lồ see Lionel Messi in kích hoạt last week.

in addition (to): Để làm gì

– In addition lớn feeling tired, I felt a bit sick.

in aduance (of): trước

– It’s a busy restaurant so we should book a table in advance.

in agreement with: thỏa thuận hợp tác với ai

– I’m in agreement with many of the views of my classmates.

in any case: cho dù sao

– I don’t want to go và in any case, I wasn’t invited.

in brief: Tổng thể

– The interview was, in brief, a complete disaster.

in case (+ clause): trong trường hợp

– Take an umbrella in case it rains.

in case of (+ noun):

– In case of emergency, dial 911.

in cash: chi phí mặt

– I’d prefer lớn pay in cash, if you don’t mind.

in charge of: gồm trách nhiệm, đứng đầu

– Our president is too incompetent to be in charge of the economy.

in common (with): Điểm chung

– I have a lot of in common with my best friend.

in comparison with: đối chiếu với

– The weather in Scotland is awful in comparison with Italy.

in conclusion: Tổng kết – In conclusion, I believe we should do more to lớn help the poor.

in confidence: bí mật, riêng tư

– I told you that story in confidence but you told everyone.

in control (of): kiểm soát

– He’s not in control of his emotions so he gets upset very easily.

in danger (of): trong tầm nguy hiểm

– If you don’t change your diet, you’re in danger of being very ill.

in debt: nợ nần

– He’s in debt, which means he owes money khổng lồ the bank.

in detail: chi tiết

– She described what had happened to lớn her in detail.

in difficulty: gặp khó khăn

– If you’re in difficulty, I’m happy khổng lồ give you a helping hand.

in disguise: giả trang để tránh gì đó

– Celebrities often go out in disguise in order to lớn avoid paparazzi.

in doubt: Nghi ngờ

– The festival is in doubt on account of the huge storm.

in exchange for: làm cái gi để đổi lại gì

– I washed my father’s car in exchange for some pocket money.

in fact – I don’t feel tired at all. In fact, I’m full of energy.

in fashion – Beards were in fashion last year but they’re out of fashion now.

in front of – There’s a bus stop right in front of my house, which is handy.

in future – I’m not angry but in future, text me if you’re going to be late.

in general: Tổng thể

– In general, I think that people in Ireland are very friendly.

in good/bad condition – My car is in really bad condition so I need to lớn get it repaired.

in ink/pencil – It’s better to lớn write in pencil so that you can correct it later.

in love (with) – I fell in love with her the moment I met her.

in moderation: trong khoảng kiểm soát

– I eat meat in moderation as I think too much is bad for you.

in no time: khôn xiết nhanh

– Study every day và your màn chơi of English will improve in no time.

in one’s miễn phí time – I enjoy hanging out with friends in my không tính phí time.

in other words: Giải thích chi tiết thêm

– I haven’t got a penny khổng lồ my name this month. In other words, I’m broke.

in pain – The vet decided to put down the animal as it was in a lot of pain.

in particular: mê say gì hơn

– I enjoyed my trip to London; in particular, I loved Camden Town.

in person: chạm chán mặt trực tiếp

– l’ve spoken lớn him on facebook but never met him in person.

in practice/theory: Theo đưa thuyết

– In theory, summers should be warm and sunny but it never happens here.

in prison/jail – There’s not a single corrupt politician in prison, which is simply wrong.

in private/public – I have khổng lồ speak lớn you in private. Vị you have a minute?

in return: Chiều trả lại – I teach her English & she teaches me Spanish in return.

in somebody’s interest – It’s in your best interest to vày a bit of exercise every day.

in somebody’s opinion – In my opinion, Florence is the most beautiful đô thị in the world.

in season – I try to buy vegetables and fruits that are in season.

in secret – I told you that story in secret và you told half of the world! in self-defence – The defendant claimed he had been acting in self-defence. In some respects – In some

respects, I had been expecting Brexit but I’m still surprised.

in stock – I wanted to lớn buy the jacket but the shop didn’t have my kích thước in stock.

in summer/winter – There’s nothing better than going lớn the beach in summer.

in tears – He insulted her appearance & she left the các buổi party in tears.

in the air – There was a feeling of tension in the air when he entered the room.

in the beginning – It was hard in the beginning but I soon adapted khổng lồ life in Ireland.

in the dark- She hasn’t told me anything. I’m in the dark about her decision.

in the end – In the end, family và friends are the most important people in life.

in the habit of – I’m in the habit of waking up early & going for a run. In the meantime – The film starts at 19:00. In the meantime, let’s have some dinner.

in the mood for – I’m not in the mood for English class now. I’d prefer lớn watch a movie.

in the mountains – bởi vì you lượt thích spending time in the mountains or bởi vì you prefer the sea?

in the news – Silly celebrities are often in the news in my country. It’s a shame.

in the nude – Stop walking around the flat in the nude – the neighbours can see you.

in time – I left my house early và arrived in time to lớn have a coffee before work.

in cảm ứng – I’m not in cảm ứng with him any longer. We lost liên hệ a few years ago.

in town – I’ll give you a điện thoại tư vấn if I’m in town next week. It would be nice lớn catch up.

in two/half – I broke the chocolate bar in two và gave one half to lớn my nephew.

in vain – I tried khổng lồ convince her to lớn go out but all of my efforts were in vain.

In a hurry – I can’t stop now. I’m in a hurry.

In a lather – She was in a lather because she couldn’t find her passport.

In a minute – Clean the kitchen, your grandma’s coming in a minute.

In a nutshell – He had a lot lớn say, but his answer, in a nutshell, was no.

In a row – After making losses four years in a row, the manager knew she had khổng lồ sack someone,

In a row – Bottles of every type of alcohol they had were lined up in a row behind the bar.

In absentia – The defendant was convicted in absentia after fleeing during the trial.

In kích hoạt – Seeing a steam engine in action is increasingly rare.

In kích hoạt – He was wounded in kích hoạt in his second tour.

In advance – The money was paid in advance.

In agreement – I am in agreement with you as far as the basic design, but not with the colour scheme you suggest.

In agreement – The results are in agreement with the calculated figures. In all honesty – I didn’t get a girlfriend, though in all honesty, I’m still undecided whether I really want lớn have one.

In order – Place the cards in order by color, then by number.

Bring in : giới thiệu

Believe in : tin tưởng

Come in: vào

Succeed in : thành công xuất sắc về

Take part in : tham gia

Turn in : đi ngủ

Give in / up / out : nhượng cỗ / từ quăng quật / thất bại

Join in : gia nhập vào

Participate in : tham gia

Absorb in : say mê

Arrive in (London, Paris, England, France) cho một thành phố, đất nước

Các giới từ thịnh hành trong tiếng Anh 13: “Into”

Change into, turn into : hóa ra

Take into consideration : coi xét

Các giới từ phổ cập trong tiếng Anh 14: “On”

To be dependence on st/sb:lệ nằm trong vào đồ vật gi /vào ai

To be intent on st: triệu tập tư tưởng vào loại gì

To be keen on st: mê dòng gì

On second thoughts : suy nghĩ lại

On the contrary : trái lại

On the average : trung bình

On one’s own : một mình

On foot : đi bộ

On purpose : bao gồm mục đích

On time : đúng giờ

On the whole : quan sát chung

On fire : đã cháy

On & off : thỉnh thoảng

On the spot : ngay tại chỗ

On sale : phân phối giảm giá

On duty : trực nhật

On second thoughts: nghĩ lại

On the contrary: trái lại

On the average: trung bình

On one’s own: một mình

On foot: đi bộ

On purpose: có mục đích

On time: đúng giờ

On the whole: quan sát chung

On fire: đang cháy

On and off: thỉnh thoảng

On the spot: tức thì tại chỗ

On sale: bán giảm giá

On duty: trực nhật

Act on st (v): hành vi theo chiếc gì

Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về 1 câu hỏi gì

Count on : tin cậy

Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào

Concentrate on : tập trung

Get on with = get along with : có mối quan hệ giỏi với

Get on : lên xe

Insist on : năn nỉ nỉ

Live on : sống nhờ

– There have been concerns as lớn why the Board didn’t act on a recommended pay raise.

Based on st (adj): dựa vào cái gì

– The movie is based on the true story of a England gangster.

Call on sb to do st (v): lôi kéo ai làm cho gì

– They’re calling on all men và boys over the age of 14 lớn join the army.

Comment on st (v): comment về cái gì

– He always comments on my clothes

Concentrate on st (v): triệu tập vào câu hỏi gì

– She gave up her job to concentrate on writing a novel.

Congratulate sb on st (v): chúc mừng ai đó trong đợt gì

– My friends congratulated me on passing the test

Consult sb on st (v): tìm hiểu thêm ai kia về sự việc gì

Count on st (v): lên kế hoạch dựa trên điều gì đó

– Sorry I’m late, I didn’t count on being held up in the traffic.

Decide on st (v): đưa ra quyết định về dòng gì

– I’ve decided on blue for the bathroom.

Depend on sb/st (v): lệ thuộc vào ai /vào chiếc gì

– The country depends heavily on foreign aid

Get on a train/a bus/ a plane (v): lên tàu hoả/ xe bus/ sản phẩm bay

Intent on st (adj): triệu tập tư tưởng vào chiếc gì

Keen on st (adj): mê mẫu gì

– I’m very keen on sports.

Set on fire (v): phát hoả, đốt cháy

– The new album of Madonna sets the world on fire.

Smile on sth/sb (v): cư xử tích cực với ai

– The government began lớn smile on small businesses when it realized that they were the key to lớn economic growth.

Bring on : dẫn đến

Base on : dựa trên

Persist on : nuốm tình

Put on : khoác vào

Play on sb : chơi khăm ai

Carry on : tiếp tục

Các giới từ phổ cập trong giờ đồng hồ Anh 15: “Over”

Carry over : đưa giao

Make over : chuyển nhượng tài khoản

Make a fuss over : làm ồn ào

Các giới từ phổ cập trong tiếng Anh 16: “Up”

Bring up : giáo dục

Do up : buộc chặt

Look up : tra từ bỏ (trong tự điển)

Make up : trang điểm, bịa ra, trả thành

Make up to : xu nịnh

Do away up: buộc chặt

Turn up : xuất hiện, căn vặn to

Cụm giới trường đoản cú đi với BRING

Bring round : làm cho ai hồi tỉnh, gạnh thăm

Bring on : thúc đẩy

Bring up : giáo dục

Cụm giới từ bỏ đi với COME

Come by : xẹp thăm Come upon : thấy tình cờ

Come across : chạm mặt gỡ tình cờ

Come about : xảy ra

Come in : vào

Come off : thành công

Come round : gạnh thăm

Cụm giới từ đi cùng với LET

Let on : ngày tiết lộ

Let up : thư giãn

Let off : xin lỗi

Let sb down : làm cho ai xuất xắc vọng

Cụm giới từ bỏ đi với CALL

Call up: triệu tập, điện thoại tư vấn điện

Call on: ké thăm ai

Call at: viếng thăm nơi nào

Call off: hủy bỏ

Cụm giới từ bỏ đi cùng với BREAK

Break down: hư lỗi xe

Break off: chấm dứt

Break up: phá hủy

Cụm giới từ đi cùng với DRAW

Draw on : tới gần

Draw up : thảo ra, vén ra

Cụm giới tự đi cùng với FALL

Fall off : thu hẹp

Fall out : bao biện nhau

Fall through : thất bại

Fall to lớn : ban đầu làm

Fall upon : tấn công

Fall in with : chạm mặt gỡ tình cờ, đồng ý

Cụm giới từ bỏ đi cùng với SET

Set about : bắt đầu

Set on : tấn công

Set down : viết

Set out : trình bày quan điểm

Set khổng lồ : bắt đầu

Set up : thành lập

Cụm giới từ còn lại

Come across : chạm chán gỡ tình cờ

Come round : gạnh / viếng thăm

Cut down : giảm

Do without : không tương quan tới

Put aside : bỏ sang một bên

Offer sb sth = offer sth for sb : đề xuất ai làm gì

Turn down : bác bỏ, vặn vẹo nhỏ

Work as : thao tác làm việc như là

Under control : đang được kiểm soát

Under rest : hiện nay đang bị bắt

Within reach : trong khoảng với

From time to lớn time : thỉnh thoảng

Bài tập trắc nghiệm giới tự trong tiếng Anh tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới tự trong giờ Anh có đáp án …dạng bài tập trắc nghiệm online bao gồm đáp án và giải thích cụ thể từng câu một, kết phù hợp với danh sách từ bỏ vựng này đang giúp cho người học tất cả cơ sở bởi sao chọn giới từ bỏ này nhưng không chọn giới từ khác. Ngoài ra nên kết hợp với các từ điển online nhằm hiểu thêm do định nghĩa Anh-Anh.

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến (Bài 9A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực đường (Bài 10A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 11A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online (Bài 12A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online tất cả đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 17A)

(Còn tiếp)

Như vậy các giới từ thường dùng trong giờ Anh với trên 1000 từ để giúp đỡ người học tập tiết kiệm thời gian để tra cứu nhiều giới từ buộc phải tìm. Danh sách từ vựng các giụm giới từ này sẽ được update thường xuyên. Bạn có thể đóng góp và Bình luận dưới bài viết.